کنفرانس بین المللی

کنفرانس بین المللی

آخرین خبر

 چاپ در ژورنال های معتبر ISI

چاپ در ژورنال های معتبر ISI

چاپ در ژورنال های معتبر ISI در سومین کنفرانس بین امللی علوم و مهندسی در عصر تکنولوژی دانمارک

ادامه مطلب

حامیان

انجمن حسابداری ایران
انجمن علمی تجارت الکترونیک ایران
دانشگاه آزاد اسلامی فیروزکوه
دانشگاه ایوان کی
انجمن آهن و فولاد ایران
انجمن ژئوتکنیک ایران
موسسه مطالعات هنر اسلام
انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران
انجمن مهندسی گاز
انجمن مدیریت و اقتصاد سلامت
شرکت انطباق کیفیت آسیا
انجمن حسابرسی ایران
خانه ریاضیات اصفهان
انجمن اقتصاد انرژی ایران
انجمن علمی انرژی خورشیدی ایران
انجمن مهندسی حمل و نقل ایران
انجمن علمی اقتصاد توسعه منطقه ای
LOYAL CERT